skip to Main Content
زنان در زندان‌های جهان چه طور روزگار می‌گذرانند
بهشت و جهنم پشت میله‌های زندان
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
نگاه به شرایط زندان و زندانیان، مسائل زیادی درباره وضعیت انسان‌های یک جامعه ارائه می‌دهد؛ این شرایط را بهتر می‌توان درک کرد اگر به زندان زنان کشورهای مختلف بنگریم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗