آرشیو یادداشت‌های

آنا پویگانر

آشپزخانه‌‌های عمومی در شهر

آشپزخانه‌‌های عمومی در شهر

خانه اساساً یک ساختار فرهنگی است که محدودیت‌های منعطف آن چارچوب‌های فیزیکی را پشت سر می گذارد. بنابراین خانه و آشپزخانه آن، موجودیتی مبهمی هستند. این متن در حین سفر با قطار سریع‌السیر در ژاپن، از توکیو به کوب نوشته شده است، که بخشی از سفر تحقیقاتی برای بازدید از...