skip to Main Content
خط پیوند بین دو نویسنده مشهور واکاوی شد
خودکشی نمادین چخوف و کافکا
۲۷ آبان ۱۳۹۷

بلانشو راجع به کافکا می‌گوید: او باید قربانی بدهد ولی نه می‌داند چه چیزی را باید قربانی کند و نه گناهی کرده که با قربانی دادن از آن رهایی بیابد. فرض کنید ابراهیم پسری نداشت. در این صورت چه چیزی می‌توانست جایگزین قتل فرزند باشد؟ کافکا سه بار سعی کرد آن را کشف کند اما هر سه رمان ناتمام ماندند.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗