خودکشی نمادین چخوف و کافکا

آرشیو یادداشت‌های

امیرحسین بریمانی

تعداد مطالب: 1

خودکشی نمادین چخوف و کافکا

خودکشی نمادین چخوف و کافکا

بلانشو راجع به کافکا می‌گوید: او باید قربانی بدهد ولی نه می‌داند چه چیزی را باید قربانی کند و نه گناهی کرده که با قربانی دادن از آن رهایی بیابد. فرض کنید ابراهیم پسری نداشت. در این صورت چه چیزی می‌توانست جایگزین قتل فرزند باشد؟ کافکا سه بار سعی کرد آن را کشف کند اما هر سه رمان ناتمام ماندند.