skip to Main Content
میراث عاطفی چیست؟
گذشته در حال
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
برداشتِ ما از آنچه اینجا و اکنون در حالِ وقوع است زیرِ نفو‌ذِ انتظاراتی‌ست که طیِ سال‌های دراز شکل گرفته‌اند و ماهیتِ حقیقیِ آن‌ها را فراموش کرده‌ایم؛ چیزی که روانشناسان آن را میراث عاطفی می‌نامند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗