skip to Main Content
یادداشتی در حاشیه‌ طرح ساماندهی کودکان کار
آقای وزیر، بر عهده‌ شماست
۲۷ شهریور ۱۳۹۶
آقای وزیر رفاه در جریانید که مسئولیت اقسام پنهان اشتغال کودکان بر عهده شماست؟ می‌دانید هزاران کودک در کارگاه‌های نمور و زیرزمینی و دور از دسترس استثمار می‌شوند؟ با حقوق بسیار اندک مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗