آرشیو یادداشت‌های

احمد امانی

چالش‌های زبانی فراروی حقوق زنان

چالش‌های زبانی فراروی حقوق زنان

در بررسی خشونت علیه‌ زنان آنچه‌ اغلب بی‌توجه می‌ماند، نقش زبان نرینه‌ در شکل دادن به‌ این خشونت‌ها‌‌ست. اگر با دقت به‌ زبان فارسی، کردی، په‌شتو، دری، تاجیکی، لری، بلوچی بنگریم (شخصا بر زبان‌های دیگر چون ترکی و عربی آگاه‌ نیستم تا این نکته‌ را واکاوی کنم)، خواهیم دید...