چگونه مغزپژوهی به کمک مبارزات اجتماعی زنان می‌آید؟

آرشیو یادداشت‌های

عبدالرحمن نجل‌رحیم

تعداد مطالب: 1

چگونه مغزپژوهی به کمک مبارزات اجتماعی زنان می‌آید؟

چگونه مغزپژوهی به کمک مبارزات اجتماعی زنان می‌آید؟

وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، جنبش برابری‌جویانه زنان در غرب از دوران روشنگری تاکنون با تبعیض جنسیتی زاییده جهان‌بینی دوگانه‌پندار ذهن و بدن روبه‌رو بوده است.