آمریکا حمله کرده، به جای خواست مادی به سازندگی بپردازید!

آمریکا حمله کرده، به جای خواست مادی به سازندگی بپردازید!

سندیکای خطوط لوله و مخابرات نفت ری در مهر ۵۹، چند هفته پس از شروع جنگ ایران-عراق، به نمایندگی از سندیکاها و شوراهای کارگری تهران از وزیر وقت نفت درخواست تعیین وقت ملاقات می‌کند.

تندگویان در پاسخ می‌نویسد: «…اکنون که انقلاب خونبار اسلامی مورد تجاوز و حمله آمریکای جهانخوار قرار گرفته، به جای هرگونه خواست مادی به سازندگی بپردازید.»