تیر ۶۷: جزئیات حمله وحشیانه آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

تیر ۶۷: جزئیات حمله وحشیانه آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

۱۳ تیر ۱۳۶۷: تیتر روزنامه جمهوری اسلامی در فردای هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا.