آگهی تشرف به اسلام جان اف کندی

آگهی تشرف به اسلام جان اف کندی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸: آگهی‌های تشرف به اسلام در روزنامه اطلاعات.