۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸: آگهی‌های تشرف به اسلام در روزنامه اطلاعات.