اتحادیه اروپا تعلیق پیمان شنگن را بررسی می‌کند

اتحادیه اروپا تعلیق پیمان شنگن را بررسی می‌کند

در مواجهه با موج پناهجویانی که از مناطق جنگ‌زده خاورمیانه در ماه‌های اخیر راهی اروپا شده‌اند، وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه تعلیق دوساله منطقه آزاد مسافرتی شنگن را بررسی می‌کنند.

افزایش تعداد پناهجویان به احساسات ضد مهاجران در کشورهای اروپایی دامن زده و منجر به رشد قابل توجه اقبال عمومی به احزاب راستگرای افراطی شده است. به دنبال چنین واکنشی دولت‌های اروپایی برای بستن مرزها تحت فشار قرار گرفته‌اند.

تعلیق منطقه شنگن بزرگترین عقب‌نشینی از پروژه متحد سازی و ادغام کشورهای اروپایی در بیست سال گذشته به شمار می‌رود.