درخواست کارگران برای عمل به مقاوله‌نامه‌های ILO

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ILO

درخواست کارگران برای عمل به مقاوله‌نامه‌های ILO

درخواست کارگران برای عمل به مقاوله‌نامه‌های ILO

یک کنشگر صنفی کارگران پتروشیمی می‌گوید کارگران ، فارغ از آنچه که در تریبیون‌های سیاسی کشور قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوری مطرح است پیگیر حقوق صنفی خودند و این محقق نمی‌شود مگر با عمل به مقاوله‌نامه بنیادین سازمان جهانی کار که به آنها پیوسته‌ایم. «ناصر چمنی» گفته صد...