تعداد مسمومان با گاز کلر در دزفول به ۳۳۰نفر رسید

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

گاز کلر

تعداد مطالب: 1