skip to Main Content
حال و روز فروشندگان خرد را در روزهای پایانی در گفتگو با دینی‌تركمانی
بازار خاکستری اصناف
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
در این سال‌ها تورم گرچه کم شده؛ اما همچنان سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است؛ از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی گرچه در حال رشد است اما محصول بخش نفت است. زمانی که درآمد سرانه برای سالیان متوالی کاهش پیدا می‌کند، از مصرف خانوارها هم به‌تدریج کاسته می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗