skip to Main Content
گروه کوچکی از مدیران در ۲۰سال از ۲۸سال گذشته سیاستگذاران اصلی کشور بوده‌اند
تکنوکرات‌های میانه‌روی ایرانی: تکرار چرخه فاجعه
۱ شهریور ۱۳۹۶
اکثریت دولت پیشنهادی حسن روحانی در ۲۰ سال از ۲۸ سال پس از پایان جنگ سیاست‌گذار اصلی سیاست‌های توسعه‌ای، انسانی و زیست محیطی کشور بوده‌اند و همانند سدی در برابر خواست عمومی و تغییرات بدنه دولت مقاومت می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗