skip to Main Content
بازتاب اجرای قانون نظام وظیفه عمومی در دوره رضاشاه
اگر قنبر را اجباری‌ ببرند
۲۱ خرداد ۱۳۹۷

شانزدهم خرداد ۱۳۰۴ خورشیدی، قانون اجباری نظام وظیفه در ایران به تصویب رسید؛ قانونی که رضاشاه پهلوی آن را گامی بلند و مفید برای دستیابی حکومتش به ارتشی نوین می‌پنداشت. داشتن ارتش نوین همچون دیگر آمال و آرزوهای حکومت پهلوی‌ها در راستای هدف بزرگتر مدرنیزاسیون اجتماعی در ایران بود.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗