skip to Main Content
روستاهایی در اطراف تهران که اهالی‌اشان همچنان رعیّت‌اند
قنبرآباد آب ندارد، ارباب دارد
۱۵ شهریور ۱۳۹۶
اهالی قنبرآباد دامدار و کشاورزند. بیشتر مهاجران افغان و زابلی‌هایی که با تصور زندگی بهتر به اینجا آمده‌اند. ساکنان از گله‌های ارباب نگهداری می‌کنند، روی زمین‌های کشاورزی ارباب کارگری می‌کنند و درعوض می‌توانند در ساختمان‌های ارباب یا آلونک‌های کنار آغل‌ها زندگی کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗