به‌دردنخور

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ناامیدی

تعداد مطالب: 2

به‌دردنخور

به‌دردنخور

دردورانی زیست می‌کنیم سرشار از فراخوانی به امید در وضعیتی که درد و رنج ما را فراگرفته است. ما تنها زمانی می‌توانیم قدمی فراتر بگذاریم که بپذیریم درد و رنج ما را احاطه کرده است و امیدی به آینده نیست.