skip to Main Content
به یاد عکاس بزرگ مگنوم
آخرین پیام عباس عطار در فیلم ABBAS BY ABBAS
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
فیلم مستند «عباس اثر عباس» درباره عباس عطار است که عکس‌هایش روایتگر لحظات بغرنجی از تاریخ معاصر ایران و جهان هستند. این متن نیم‌نگاهی به عکس‌های او و این فیلم انداخته است.
بیشتر بخوانید
بحران سیاسی حال و آینده‌ی عکاسی ایران
این‎بار قهرمان نسازیم
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ به خوبی نشان داده است وقتی کشوری وارد یک بحرانِ سیاسیِ جهانی می‌شود، هنر آن جغرافیا، به‌طور ناگهانی برای غرب اهمیت پیدا می‌کند؛ نمایشگاه‌هایی از هنرمندان کشور مربوطه به راه می‌افتد و اقتصاد هنر آن منطقه شکوفا می‌شود . حال اگر این جغرافیا، شرقِ رازآلود و خاورمیانه‌ی پُر تنش باشد، اهمیت ماجرا دوچندان می‌شود. اما چقدر این آثار هنری به خصوص عکاسی به زندگی روزمره ما شباهت دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗