skip to Main Content
مقابله با رسمیت بخشیدن به شبه علم
۱۲ دی ۱۴۰۰
دیدگاه طب سنتی در ایران و جریان پشت سر آن داستان تازه ای نیست اما روز به روز قدرت بیشتری می‌گیرد. اینکه نهادی مذهبی و اجتماعی مانند یک امامزاده به واسطه نهاد قدرتمند عظیم حامی‌اش چنان جایگاهی پیدا می‌کند که دانشگاه علوم پزشکی را وادار می‌کند با او قرار داد همکاری ببندد، در حالی که خطاهای چهره اصلی مدعی پزشکی این نهاد آشکار است، از یک سو مساله عمق نفوذ این تفکر خطرناک را نشان می‌دهد و از سوی دیگر و مهم‌تر عادی‌سازی این روند خطرناک است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗