متری شیش و نیم و «اگزوتیسم اجتماعی»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سینمای اجتماعی

تعداد مطالب: 1

متری شیش و نیم و «اگزوتیسم اجتماعی»

متری شیش و نیم و «اگزوتیسم اجتماعی»

چند سالی است مفهوم «سینمای اجتماعی» سهم صدای بیشتری در نوشته‌ها و گفتگوهای سینمای ایران دارد. اما مراد از سینمای اجتماعی چیست؟ فیلمی مانند متری شیش و نیم چه نسبتی با این مفهوم  دارد؟