skip to Main Content
روایت شاهد عینی از سفید سنگ
اسناد اردوگاه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردوگاه‌ها و کمپ‌های مهاجرین و پناهندگان برای دولت‌های پذیرنده وظایفی را در بردارد. اما برخورد هر دولت و حکومت با آنها تفاوت‌هایی دارد. در اینجا روایتی از اردوگاه سفید سنگ را در ایران می‌خوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗