skip to Main Content
اپیدمی‌ها همانند جنگ‌ها می‌توانند تا سال‌ها ادامه یابند
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
اسلاوی ژیژک در مطلب پیش رو به این موضوع می‌پردازد که اگرچه بعد از نقطه اوج اپیدمی کرونا هم‌چنان زندگی به حالت عادی خود باز نمی‌گردد و بحران ادامه دارد اما این بدان معنا نیست که وضعیت نومیدانه است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗