skip to Main Content
تجربه یک روز کالسکه‌به‌دست‌بودن در تهران
خنده‌های کودکان را به شهر بازگردانیم
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
دولتمردان و شهرداری تهران کمترین مسئولیتی برای تأمین نیازهای زنان و نسل فردا در خود احساس نمی‌کنند. باوجود ادعا و افتتاح پروژه‌های نمایشی، در واقعیت شهر تهران به‌شدت قربانی سوداندیشی و بهره‌کشی موضعی شده است و هیچ جلوه‌ای از انسانیت در آن نمی‌توان سراغ گرفت.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗