جنگ ترکیه در سوریه؛ جنگی برای فاشیسم

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

روژئاوا

تعداد مطالب: 2

جنگ ترکیه در سوریه؛ جنگی برای فاشیسم

جنگ ترکیه در سوریه؛ جنگی برای فاشیسم

حمله ترکیه به کردها با دستور و پافشاری اردوغان و سکوت مجامع جهانی همراه بود. جنگ ترکیه در سوریه جنگ با چیست و خاستگاه این حمله در داینامیک سیاست داخلی ترکیه کجا بوده است؟