skip to Main Content
بخش نخست: پرونیسم
جنبش‌های اجتماعی آمریکای لاتین
۲۹ شهریور ۱۳۹۳
نویسنده: کلر تایلور - مقاله پیش‌رو بخش نخست از مجموعه مقالاتی‌ست که به بررسی و روایت مختصر از جنبش‌های اجتماعی آمریکای لاتین می‌پردازد. این مجموعه توسط رضا اسکندری گردآوری و ترجمه شده است. مقاله‌ حاضر جنبش اثرات کوتاه‌مدت و درازمدت «پرونیسم» در آرژانتین را مرور می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗