مارکسیست‌بودن به چه معناست؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

داروینیسم

مارکسیست‌بودن به چه معناست؟

مارکسیست‌بودن به چه معناست؟

متأسفانه واژۀ بهتری برای «مارکسیسم» وجود ندارد. مشهور است که خود مارکس زمانی گفت اگر برخی تفاسیر خاص و اشتباه از نظریاتش دربارۀ ماتریالیسم تاریخی و سرمایه‌داری «مارکسیستی» است، او «یک مارکسیست» نیست. بخشی از مشکل آنجاست که نظریات و فرایندهایی که مارکس به خلقشان کمک...
یک داروینیسم اجتماعی خوب

یک داروینیسم اجتماعی خوب

در سال ۲۰۰۸ هنگامی که نخستین بحران اقتصادی نسل کنونی آشکار می‌شد، یکی از دوستانم که مقام ارشد اجرایی یک شرکت تجاری بود، سوال قابل تاملی از من پرسید: «آیا نظریه تکامل چیزی برای گفتن درخصوص علل این بحران دارد؟» افرادی همچون ما که خارج از حوزه علوم زیستی فعالیت می‌کنیم،...