skip to Main Content
روزهای پر مرارت این سه زن در توالت‌های عمومی شهر
کسی نمی‌داند شغل واقعی ما چیست
۱۲ آبان ۱۳۹۴
گزارش پیش رو درباره کارگران زنی است که  وجه مشترک کار خود را به کسی نگفته‌اند. زنانی که محل کارشان توالت‌های عمومی شهر است و محل استراحتشان اتاقکی کوچک، تنگ و اغلب نمور در همان جا. می‌گویند کار عیب و عار نیست، اما چه بهتر که کسی نداند چه می‌کنند: «شاید دوست و فامیل بفهمند برایمان هزار جور حرف در بیاورند.»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗