skip to Main Content
بیناجنسی افغان: «من را سوختاندند، مرگ از این زندگی بهتر است»
۲ دی ۱۴۰۰
صبور مرتب از آه و ناله زیاد و بدون اراده دستان خود را به چهره و زانوهایش می‌کوبد، تا دردش را کمی التیام بخشد: «ما انسان هستیم و اشرف مخلوقات. خلقت ما [بیناجنسی‌ها] به دست خود ما نبوده است. میله را با پیکنیک گاز داغ کردند و همین‌جا را داغ کردند.»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗