skip to Main Content
گزارشی از نشست گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی
دستفروشان بساط گستر درشهر تهران: واقعیت‌های آماری، راهکارهای انسانی
۱۳ بهمن ۱۳۹۴
یک دهه پس از آنکه مشاغل دستفروشی به پدیدۀ قابل رؤیت در تمامی کلانشهرهای کشور تبدیل شد، بالاخره پژوهش جامعی در این زمینه همزمان در شهرهای تهران؛ اهواز و رشت انجام گرفت که بخشی از نتایج آن‌که ناظر بر پدیده دستفروشی در تهران بود در جلسات عمومی گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران ارائه شد. در ادامه گزارش این نشست با سخنرانی مراد ثقفی آمده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗