skip to Main Content
مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۳
برنامه‌ریزی شهری مشارکتی: بارسلونا نمونه موفق و امید‌بخش
۱۹ آبان ۱۳۹۹
فضاهای عمومی همواره بر حسب شکل استفاده شهروندان از آنها معانی چند‌گانه و چندسویه دارند. مثلا یک پارک بازی ممکن است در کنار محل بازی بچه‌ها، محل خواب یک جمع بی‌خانمان هم باشد. یا یک پاساژ خرید ممکن است در کنار محل خرید محل جمع شدن و گپ و گفت جوانان هم باشد. شکل استفاده شهروندان از فضای عمومی به آن فضا معنی و سو می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗