اکثر مدارس فرسوده در مناطق جنوبی و شهرستان های تهران‌اند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بازسازی مدارس

تعداد مطالب: 4