آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بازداشت موقت

اختیار قضات بالاتر از روح قانون

اختیار قضات بالاتر از روح قانون

در حقوق، «اصل» بر آزادی است و کیفر «استثنا» است. در همین حقوق کیفری که خود استثنا است، برخی از تصمیمات قضایی باز هم جنبه‌ استثنایی پیدا می‌کنند. یکی از این تصمیمات، «بازداشت موقت» است. طبق اصول «برائت» و «تفسیر به نفع متهم»، قرار بازداشت موقت بایستی به‌صورت محدود،...