skip to Main Content
سینمای حاتمی‌کیا از آژانس شیشه‌ای تا خروج
سینمای اطمینان و قهرمانان کامل
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
در سینمای حاتمی‌کیا نه خللی به قهرمان‌‌ها وارد می‌شود، نه کسی یارای به چالش کشیدن بنیادی‌شان را دارد، و نه خطا و تناقضی به آن‌ها وارد است؛ این حق مسلم و دارایی همیشگی قهرمانان سینماست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗