سینمای اطمینان و قهرمانان کامل

آرشیو یادداشت‌های

نوید پورمحمدرضا

تعداد مطالب: 1

سینمای اطمینان و قهرمانان کامل

سینمای اطمینان و قهرمانان کامل

در سینمای حاتمی‌کیا نه خللی به قهرمان‌‌ها وارد می‌شود، نه کسی یارای به چالش کشیدن بنیادی‌شان را دارد، و نه خطا و تناقضی به آن‌ها وارد است؛ این حق مسلم و دارایی همیشگی قهرمانان سینماست؟