skip to Main Content
در مرگِ شاعری که «بامداد» بود
شاملو و شکست ما
۲ مرداد ۱۳۹۷
احمد شاملو یکی از شاعر-روشنفکرانِ ما بود که با کم‌وکاستی و دیدگاه‌های گاهْ متناقضِ سیاسی‌اش در پروژه شعری خود توانست با بکارگیری وقایع روزمره و رخدادهای سیاسی در شعرهایش افسانه‌ای بسازد که ماحصلِ تلاقی تخیل و واقعیت بود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗