skip to Main Content
مصائب فیلسوف بودن، خاصه در این موج گرما
طبیعت امری «غیرطبیعی» است
۳۱ شهریور ۱۳۹۷
اسلاوی ژیژک نظر به تجربه شخصی خود از گرما از فراموشی و طبیعی نبودن طبیعت می‌گوید. و از درسی که ما شاید بتوانیم، گرچه دیر، از گرمایش زمین فرا بگیریم و به کار بندیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗