در سوگِ خویش‌کاران

آرشیو یادداشت‌های

یاشار تاج‌محمدی

تعداد مطالب: 1

در سوگِ خویش‌کاران

در سوگِ خویش‌کاران

شاهرخ مسکوب برای اینکه هر لحظه بفهمد در دنیای زشت و هولناک کنونی چگونه باید تاب آورد، اندیشه‌اش را معطوف به بازسازی هویتی ایرانی و مجهز کردن آن به بنیادهای مدرنیته کرد.