skip to Main Content
کرونا و سوگ تعلیق‌شده
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
این روزها بحران با مرگ به ما هجوم آورده است. رخداد مرگ ازجمله رخدادهایی است که در خلال آن ارزش‌ها، هنجارها و آداب اجتماعی حضوری پررنگ دارند و آیین‌های اجتماعی با قدرت بسیار به نمایش درمی‌آیند. گرچه جامعۀ ما با مرگ و مردن بیگانه نیست. با این حال کرونا، به عنوان عامل بیماری و مرگ، از جهات بسیاری با عوامل دیگر متفاوت است و ضروری است که با دقت بیشتری به آن توجه شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗