skip to Main Content
مقایسه جنبش زنان ایران و ترکیه
۱۷ تیر ۱۴۰۰
جنبش زنان در خاورمیانه چه ریشه های مشترکی دارد؟ مریم رحمانی در این مقاله با مقایشه جنبش زنان در ایران و ترکیه از اشتراک و افتراق این دو جنبش حرف زده و با بررسی زمینه‌های تاریخی اجتماعی نظیر استعمار، به نقش ناسیونالیسم و تأثیرگذاری آن بر جنبش زنان در ترکیه و ایران پرداخته است.
بیشتر بخوانید
بازنمایی زنان در تبلیغات مجلات
۷ آبان ۱۳۹۴
با گسترده‌شدن هرچه بیشتر رسانه‌ها و به تبع آنها تبلیغاتی که ناخواسته در معرض چشمان ما قرار می‌گیرند، امروز می‌توان با اطمینان گفت تبلیغات تاثیری قوی در شکل‌گیری خواست‌ها و تقویت و بازتولید نقش‌های مطلوب شرکت‌های تبلیغ کننده دارند. پژوهش پیش‌رو شیوه بازنمایی زنان در تبلیغات مجلات ایران (تبلیغات مجله زن روز سال ۱۳۵۴ و مجله خانواده سال ۱۳۸۴) را بررسی کرده است. دلیل انتخاب این دو نشریه داشتن بالاترین تیراژ طی سالهای مورد بررسی بوده است. این تحقیق چکیده‌ای از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗