skip to Main Content
نقدی بر بازاریابی شبکه‌‌‌ای و زمینه‌‌‌های شکل‌‌گیری آن در بازار
همه‌‌ی مصائب یک هرم
۶ فروردین ۱۳۹۶

بازاریابی شبکه‌ای چندسالی است در ایران رواج پیدا کرده و ۱۴ شرکت به‌صورت رسمی تحت این عنوان درکشور فعالیت می‌کنند. اما در این روش درآمدِ هنگفت برنده‌‌های معدود از ثبت‌‌نام و کارِ بی‌‌مزد و پیوسته‌‌ ارتش بازنده‌‌ها به‌دست می‌‌آید.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗