فارسی را به فارسی ترجمه نکنیم

آرشیو یادداشت‌های

محمد کاظم کاظمی

تعداد مطالب: 1

فارسی را به فارسی ترجمه نکنیم

فارسی را به فارسی ترجمه نکنیم

دو کتاب از عتیق رحیمی، نویسنده افغانستانی، از فارسی به انگلیسی و سپس از انگلیسی به فارسی ترجمه شده‌اند. محمد کاظم کاظمی شرح می‌دهد که چرا چنین ترجمه‌هایی میان دو کشور هم‌زبان فاصله‌ای کاذب و زیان‌بخش می‌اندازد.