skip to Main Content
فارسی را به فارسی ترجمه نکنیم
۲۶ فروردین ۱۳۹۵
دو کتاب از عتیق رحیمی، نویسنده افغانستانی، از فارسی به انگلیسی و سپس از انگلیسی به فارسی ترجمه شده‌اند. محمد کاظم کاظمی شرح می‌دهد که چرا چنین ترجمه‌هایی میان دو کشور هم‌زبان فاصله‌ای کاذب و زیان‌بخش می‌اندازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗