skip to Main Content
ضربه جمعی، تاب‌آوری جمعی
۲۱ تیر ۱۳۹۹
نظام اجتماعی باید به نیازهای اساسی و رنج‌های افراد و گروه‌هایش واکنش نشان دهد؛ ابتدا با تصدیق و به رسمیت شناختن این درد و رنج، سپس با انجام اقدامات ضروری برای حل و رفع آن. این یادداشت به راه‌های مختلف واکنش‌های جمعی به تروماهای جمعی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗