skip to Main Content
جایزه نوبل و معضلِ سیاست‌زدگی
۴ آبان ۱۴۰۰
ما در عصری زندگی می‌کنیم که منافع سیاسی با علومِ دقیقه در آمیخته‌اند. فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در انتخاب برندگان جوایز نوبلِ فیزیک نقش دارد. به‌هرحال این جایزه خاصیت اصلی خود را از دست داده و به‌جای آن‌که یک جایزه علمیِ خالص باشد، به ابزاری برای اعتباربخشیِ اجتماعی بدل شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗