درختان در شب

آرشیو یادداشت‌های

ماریا پوپووا

تعداد مطالب: 1

درختان در شب

درختان در شب

«جدا از ظاهرِ درخت در روز یا شب، آیا او خویشاوندِ خانواده‌ی بشری نیست با ریشه‌هایی در زمین و دستانی برآمده به سویِ آسمان که گویی در پیِ جُستن و دانستنِ رازِ بزرگ است؟»