آرشیو یادداشت‌های

محمد مالجو

ترجمه در دانشکده‌های اقتصاد؛ راه‌حل یا بخشی از معضل؟

ترجمه در دانشکده‌های اقتصاد؛ راه‌حل یا بخشی از معضل؟

بررسی اصلی‌ترین ویژگی‌های متون ترجمه‌شده در دانشکد‌ه‌های اقتصاد در ایران سال‌های پس از جنگ موضوع اصلی بحث من است. کارگزاران و اعضای هیأت علمی در دانشکده‌های اقتصاد چه کسانی هستند؟  اعضای هیأت علمی دانشکده‌های اقتصاد در همه سال‌های پس از جنگ محصول انباشت جذب نیروها در...
پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ نقد

پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ نقد

آیا سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای مبادرت به انقلاب تولیدی در ایران امروز می‌تواند مؤدی به تحول اقتصادی و سیاسی باشد؟ اگرپاسخ به این پرسش اهمیت دارد گمانم به این دلیل است که امروز سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران هم اصلی‌ترین...
آموزش پولی،‌ شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند

آموزش پولی،‌ شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند

 کالایی‌سازی آموزش چه تعریفی دارد؟ آیا پولی‌شدن آموزش همان کالایی‌سازی است؟ پولی‌شدن یکی از تکنیک‌های مهم کالایی‌سازی آموزش است. وقتی می‌گوییم آموزش تبدیل به کالا شده است، از دو منظر می‌توان به آن نگاه کرد. در یک‌سو، کسانی قرار دارند که مصرف‌کننده خدمات آموزش هستند....
نظم خودجوش بازار در بوته‌ی نقد

نظم خودجوش بازار در بوته‌ی نقد

«کارل پولانی» گرچه قریب به نیم قرن است که از مرگش می‌گذرد، یکی از متفکرانی است که امروزه به لحاظ فکری در خط مقدم جبهه‌ی مقابله با اندیشه‌ی لیبرالیسم اقتصادی و نولیبرالیسم ایستاده است.* من، در بحث امروز، چنین ادعایی را محض نمونه از رهگذر تکیه بر بخش کوچک اما مهمی از...
کاهش تورم از طریق افزایش دستمزدها

کاهش تورم از طریق افزایش دستمزدها

طبق آمارها در ۳۴ سال گذشته دستمزدها به‌طور متوسط ۲۷۰ برابر شده و این در حالی است که پرداختی‌های یک خانواده ۴۵۰ برابر شده است. به نظر شما شکاف بین این دو از کجا ناشی می‌شود؟ شما به شکافی اشاره می‌کنید که به لحاظ ساختاری به‌طور مزمن بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های خانوار...