آرشیو یادداشت‌های

مجید غروی

«بازگشت به گرامشی» و سنجش دموکراسی ادبی

«بازگشت به گرامشی» و سنجش دموکراسی ادبی

تأملات گرامشی در آثار د سانکتیس و کروچه(۱) او را قادر ساخت که از مفهوم «روشنفکر سنتی» به «روشنفکر عام» برسد و بی‌آن‌که تأثیر «روشنفکر سنتی» را کمتر ببیند، مسئولیت این روشنگری را در طبقات مختلف جامعه جست‌وجو کند(۲)؛ با تکوین بورژوازی، روشنفکری زاده شد که اگرچه از...