skip to Main Content
بینازبانی نویسندگان کرد:
خوانشی پسااستعماری از خودزندگینامه علی‌اشرف درویشیان
۷ آبان ۱۳۹۶
نوشتن به زبان غالب به معنای یکسان شدن نیست. استراتژی‌های بینازبانی زیادی وجود دارند که نویسندگان جوامع حاشیه از آن برای متمایز ساختن خود از فرهنگ غالب استفاده می‌کنند. ماهیت ترکیبی متن بینازبانی مرکز یا حاشیه را برتری نمی دهد اما در عوض دیالکتیکی بین زبان‌های مرکز و حاشیه ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗