skip to Main Content
بحران مقالات علمی پژوهشی و پیوند دانشگاه با حوزه عمومی؛
استاد! کسی مقالۀ تو را نمی‌خواند
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
از ۸۲% از مقاله‌های منتشره در علوم انسانی حتی یک بار هم نقل‌قول نمی‌شود. به ۳۲% از مقاله‌های علمی_پژوهشی در علوم اجتماعی و ۲۷% آن‌ها در علوم طبیعی، حتی یک بار هم ارجاع داده نمی‌شود. حتی اگر از مقاله‌ای هم نقل‌قول شود، باز هم این به معنای آن نیست که آن مقاله واقعاً خوانده شده است. بنا بر یکی از ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تنها ۲۰% مقالات مورد ارجاع واقعاً خوانده شده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗