skip to Main Content
دنیای واژگان:
منشأ غافلگیرکنندۀ واژۀ سردخانه
۲ خرداد ۱۴۰۰
تصور ما از سردخانۀ مدرن و استریل، در تضاد با اتاقی است که دراصل منجربه ایجاد این اصطلاح شده است. واژه سردخانه، احتمالاً ریشه در فعل morguer در فرانسه باستان دارد که به‌معنی «با جدیّت نگریستن» است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗